طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1393/12/26 کلیه اپراتورهای تلفن همراه از ابتدای سال 1394 موظف هستند که علاوه بر قیمت پیامک 10 ریال دیگر از استفاده کنندگان خدمات مذبور دریافت کنند و به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز نمایند .

این الحاقیه با تقریبا 40 روز تاخیر به شرکت های طرف قرارداد اپراتورهای پیامک مانند ابلاغ شد و کلیه شرکت ها از این تاریخ موظف شدند که هزینه 10 ریالی را به قیمت پیامک اضافه کنند

متن مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش تعرفه پیامک به پیوست قابل مشاهده می باشد