طبق اعلام رسمی اپراتور تمامی کاربران خدمات پیامک باید دارای خط اختصاصی بوده و همچنین واگذاری خط به صورت اشترکی غیر مجاز اعلام شده و تا پایان اسفند خطوط عمومی باید از دسترس کابران خارج گردد . لذا به جهت جلوگیری از ایجاد مشکل و با توجه به کاهش قیمت خطوط اختصاصی سریعا نسبت به تهیه خط اختصاصی اقدام فرمایید.

با تشکر ساتیا پیامک