در نظر داشته باشيد خطوط خدماتي ، خطوطي هستند که فقط به مشترکين خودتان ارسال مي کنيد و از شماره هاي غير و بانک منطقه و کد پستي استفاده نمي نماييد و متن پيامک فقط اطلاع رساني مي باشد.
و درصورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. و به لیست مشتریان خود هر گونه اطلاع رسانی خدماتی محسوب می شود
روش خدماتي شدن خطوط به صورت زير مي باشد
:1000
مربوط به حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)
:2000مربوط به حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)
:3000حقیقی : فرم مربوطه ،تعهدنامه به همراه گواهی امضا    حقوقی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه و گواهی امضا
:5000فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)
(
حقوقی: تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا، فرم  مربوطه در سربرگ به همراه گواهی امضا)
50002
و 50005: حقوقی فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)
:021
فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا  و 10.000.000 تومان سفته)
حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)
پس از دريافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد.
حقوقی کردن خط خدماتی در صورتی که حقوقی هستید  و مایل به خدماتی کردن خط 1000 می باشید  نیاز است خط خود را از طریق واحد خط حقوقی نمایید و  ارائه مدارک  زیر ضروری می باشد.
نام شرکت / شناسه ملی/کد اقتصادی/ آدرس و کدپستی/ تلفن شرکت/ نام مدیرعامل / کدملی مدیرعامل/ شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)/ آپلود آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی به پیوست ارسال می گردد، پر نمایند.
پس از تکمیل مدارک از طریق همین تیکت پیگیری فرمایید.
تعهدنامه حقیقی و حقوقی
شرکت/ کاربر ............. تعهدمي نمايد از خط ......... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد، در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.

تعهدنامه ارگان های دولتی
با توجه به اينکه ارسالهاي انجام شده توسط شرکت...................................تبليغاتي نمي باشد درخواست خدماتي شدن خط ......... دارد و تعهد مي نمايد تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.