• از طریق این بخش شما میتوانید به شماره های ایرانسل مناطق مختلف پستی از طریق کد پستی پیامک ارسال نمایید
  • در مرحله اول متن پیامک و سپس کد پستی را وارد نمایید ، شما میتوانید تعداد رقم های اول کد پستی را وارد نمایید ، هرچقدر تعداد ارقام کد پستی بیشتر باشد منطقه مورد نظر کوچک تر خواهد شد
  • در مرحله بعد تعداد گیرندگان دلخواه را از تعداد شماره های موجود انتخاب نمایید
  • امکان ارسال به صورت تصادفی و ترتیبی در مرحله بعد وجود دارد
  • پس از ارسال جهت گزارش گیری و مشاهده وضعیت به بخش ارسال انبوه مراجعه نمایید